ИЗИСКВАНИЯ:

 • Висше строително образование
 • Опит като технически ръководител - минимум 5 години
 • Професионален опит в областта на жилищното строителство
 • Опит в ръководенето на строителни бригади и строителна механизация
 • Kомпютърна грамотност - WORD,EXCEL, Интернет браузъри, AutoCAD, Building Manager
 • Познаване, ползване и тълкуване на нормативната база в строителството, строителните технологии, използваните материали и технологии за прилагането им
 • Детайлно познаване на ЗЗБУТ, ЗУТ, наредби и правилници в строителството
 • Лоялност към структурата на фирмата

  ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • Организация и ръководство на изпълняваните СМР на строителната площадка
 • Контрол върху качеството на изпълняваните СМР и отговорност за изпълнението им в съответствие с одобрените проекти и техническа спецификация
 • Архивиране и отговорност за съхранението на техническата документация на обекта.
 • Спазване на поставените в линейния график на обекта срокове
 • Контрол и координация на работата на подизпълнителите и поддържане на връзка с инвеститора
 • Изготвяне на подробни количествени сметки
 • Етапно и своевременно изготвяне на заявки за необходими материали и нужди за дейността на обекта
 • Осигуряване на необходимите предпазни средства и инструктаж на обекта във връзка с охраната на труда и противопожарната защита. Недопускане извършването на работа при опасни и вредни за здравето условия
 • Приемане от бригадирите на извършената робота по количество и качество, отчитане на изпълнението на строителството и предаване на инвеститора
 • Контрол върху качеството на строителството и материалите, доставяни на обекта, както и съхранението им
 • Отчет на извършената дейност съобразно вътрешнофирмените правила и документи


КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 • Отлично заплащане
 • Бонусна система
 • Точно дефинирана роля и принос в компанията
 • Екип от специалисти, подкрепящи професионалното развитие
 • Служебен автомобил, когато е необходим
 • Служебен лаптоп и телефон
 • Отлични условия на труд. Интересна и предизвикателна работа в строителния сектор
 • Осигурени фирмени и външни обучения

  Месторабота: Обекти на територията на гр.София

  В случай, че предизвикахме интереса Ви, ще се радваме да получим Ваша актуална автобиография.
 

Форма за кандидатстване

Всички полета, обозначени със звездичка, са задължителни!
Попълнете формата за контакт на кирилица.

Прикачи CV*
Прикачи мотивационно писмо*
Прикачи друг документ (Референции, Сертификати)