Инвестиционна дейност

Всичко стартира с планирането. Преди започването на инвестиционен проект ние извършваме предварителни проучвания на пазара на недвижими имоти и поставяме цели, които са водещи в процеса на реализирането на инвестиционното намерение.

Процесът се състои от:

• Възникване на инвестиционна идея и прединвестиционни проучвания;
• Детайлен анализ на пазара на недвижими имоти;
• Избор и анализ на терен за строителство;
• Изготвяне на цялостна концепция на инвестиционния проект - идейна архитектура и инженерно-технически решения, финансово-икономически анализ;
• Съставяне на първоначален бюджет, финансиране и планиране на изпълнението;
• Разработка на задание за проектиране;
• Разработка на задание за проектиране;
• Изготвяне на идеен, технически и работен проект, като се спазват параметрите на заданието за проектиране по всички части;
• Договор за изпълнение на проекта - избор на главен изпълнител, подизпълнители и доставчици на оборудване;
• Изпълнение и реализация на инвестиционния проект, съпроводено от ежедневен контрол на строителната площадка;
• Дигитален маркетинг и реклама;
• Реализация на продажбите;
• Гаранционно и извънгаранционно поддържане;

Свържи се с нас: Свържи се с нас